ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao
ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao

សង្ខេប

  • លេខយោង 4262053
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Dangkao Prey Sa

1.000 $ / ខែ

ទំហំផ្ទះ ៖ 4.5ម x 12ម, សល់ដីមុខ 5ម, សល់ដីក្រោយ 3ម។ * ទំហំដី ៖ 4.5ម x 20ម។

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available