លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 2681246
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7452 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol Chhak Chheu Neang

20 $ / m²

Land size : 7,452 m2
Price : US$20 per sqm (Negotiable)
Location : Sangkat Chhak Cheu Neank, Khan Ang Snoul, Kandal Province

Google Map:
https://google.com/…/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!10m1!1e2!3m5…

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available