លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

សង្ខេប

  • លេខយោង 3402380
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6450 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

2.773.500 $

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available